Regulations


Business Projects LLC

Affordable Computer Service LLC

Biuro w Polsce:

al.Piłsudzkiego 119,

05-270 Marki

tel.535 588 768

e-mail info@coinbiz.pl1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Definicje użyte w niniejszych Zasadach:

"Inwestor"

oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną zawierająca Umowę z CoinBiz.pl oraz każdą Osobę Trzecią, która wyraziła chęć zawarcia Umowy

"Dane Inwestora"

oznaczają informacje o Kliencie, które są znane CoinBiz.pl i które są przetwarzane przez CoinBiz.pl

"Przetwarzanie Danych Inwestora"

oznacza wszelkie działania podejmowane w odniesieniu do danych inwestora, w tym gromadzenie, zapis, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, ujawnianie danych inwestora, przyznanie dostępu do nich, składanie zapytań i sporządzanie wyciągów, użycie, przekazywanie, wymiana, łączenie, zamknięcie, usunięcie bądź zniszczenie danych inwestora, lub kilka powyższych operacji, niezależnie od sposobu, w jaki są wykonane, lub środków do tego użytych.

1.2.W kwestiach nieuregulowanych w Procedurze, Strony opierają się na Ogólnych Warunkach.

Definicje określone w Procedurze wielką literą, ale niezdefiniowane w punkcie 1.1, są interpretowane w sposób, o którym mowa w Ogólnych Warunkach.

2.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH INWESTORA

2.1.inwestor oświadcza, iż poprzez odpowiednie zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, inwestor dobrowolnie wyraża zgodę na prawa CoinBiz.pl wynikające z Ogólnych Warunków CoinBiz.pl oraz z danej Procedury przetwarzania Danych inwestora na przetwarzanie Danych inwestora mając na uwadze zgody inwestora na przetwarzanie jego/jej danych, uważa się za udzielone automatycznie przy składaniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub informacji dla CoinBiz.pl

2.2.Zgoda na przetwarzanie Danych inwestora udzielana jest na czas nieokreślony, o ile bezwzględnie

obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. inwestor ma prawo do żądania zatrzymania przetwarzania Danych inwestora przez CoinBiz.pl chyba że przewidziano inaczej w ustawodawstwie, natomiast inwestor zastrzega sobie również prawo do odmowy otrzymywania wszelkich informacji dotyczących celów marketingowych. Po otrzymaniu żądania inwestora do zaprzestania przetwarzania Danych inwestora, CoinBiz.pl może nie być w stanie kontynuować świadczenia usług lub oferować korzyści, dla których wymagane jest przetwarzanie Danych inwestora.

2.3.W przetwarzaniu Danych inwestora, CoinBiz.pl oraz ma prawo używać Danych inwestora na warunkach niewymienionych w niniejszym dokumencie jedynie po udzieleniu dodatkowej zgody inwestora lub w przypadkach i zgodnie z procedurą przewidzianą w aktach prawnych.

3.OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH INWESTORA

3.1.Przetwarzając Dane inwestora, CoinBiz.pl oraz Autoryzowani Przetwarzający będą przestrzegać zasad i wymagań postępują według zasad i wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych i innych stosownych przepisów prawa.

3.2.CoinBiz.pl będzie przetwarzać Dane inwestora jedynie w zakresie niezbędnym do wywiązania się z Umowy, zapewnienia inwestorowi najlepszej jakości usług oraz realizacji celów przetwarzania Danych inwestora. Niepotrzebne Dane inwestora zostaną usunięte lub zniszczone.

3.3.CoinBiz.pl będzie chronić Dane inwestora przed nieautoryzowanym, użyciem a także monitorować przetwarzanie Danych inwestora.

4.ZESTAWIENIE ZBIORU DANYCH INWESTORA

4.1.CoinBiz.pl może przetwarzać dostępne publicznie dane odnośnie inwestora oraz dane przedłożone przez inwestora. Główne rodzaje Danych inwestora podlegające przetwarzaniu to:

4.1.1.Dane osobowe inwestora (w tym: imię i nazwisko, kod identyfikacyjny inwestora, data urodzenia, miejsce urodzenia, szczegóły dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania do celów podatkowych, obywatelstwo, język komunikacji itp.);

4.1.2.Informacje dotyczące obszaru działalności inwestora (w tym: wykształcenie, dane ośrodka edukacyjnego, stanowisko, miejsce pracy itp.);

4.1.3.Dane kontaktowe inwestora (w tym: adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu i faksu itp.);

4.1.4.Informacje finansowe inwestora (dochód, aktywa itp.);

4.1.5.Informacje dotyczące przedstawiciela inwestora, pochodzenia majątku inwestora, kontrahentów, działalności komercyjnej, rzeczywistego/faktycznego beneficjenta itp.;

4.1.6.Informacje dotyczące tego, czy inwestor jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniupieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act);

4.1.7.Informacje dotyczące kategorii klasyfikacji inwestora, poziomu wiedzy i wcześniejszych operacji na rynku finansowym (w tym dotyczące wiedzy inwestycyjnej inwestora, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych itp.);

4.1.8.Informacje dotyczące Umowy inwestora, Rachunku i Transakcji (w tym księgowania operacji na Rachunku, stanu Rachunku, złożonych Zleceń, informacje dotyczące realizacji Zlecenia, potwierdzenia transakcji, opłat wykonanych za usługi i do zapłaty i innych należności itp.);

4.1.9.Informacje dotyczące komunikacji między inwestorem a CoinBiz.pl, nawyków, preferencji oraz satysfakcji inwestora (korzystanie z Usług, Reklamacji, wniosków itp.);

4.1.10.Informacje dotyczące udziału w grach konsumenckich i promocjach (zdobyte nagrody,przyznane punkty itp.);

4.1.11.Informacje dotyczące liczby odwiedzin i preferencji użytkowania Strony Internetowej, Gabinetu Inwestora oraz Platformy Obrotu, w tym operacji i historii odwiedzin Strony Internetowej, Platformy Obrotu i Gabinetu Inwestora;

4.1.12.informacje dotyczące wiarygodności inwestora, w tym wszelkich podejrzeń dotyczących pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej, sporów sądowych itp.;

4.1.13.Informacje uzyskane w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa (np. informacje powstałe w wyniku dochodzenia, rozporządzenia itp. organów dochodzeniowych, notariusza, organu podatkowego, sądu, komornika).

4.2.CoinBiz.pl ma prawo do prowadzenia rejestru za pomocą wszelkich środków komunikacji oraz w jakikolwiek inny sposób (w tym telefonicznie) zleceń Transakcji i innych poleceń inwestora w trakcie korzystania z danych Usługi korzystania z odpowiednich zapisów w razie potrzeby jako dowód zleceń Transakcji podanych przez inwestora lub innych działań(w tym jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym) oraz dla innych celów przetwarzania Danych inwestora, o których mowa w punkcie 5.

4.3.W celu zapewnienia ochrony mienia i fizycznego bezpieczeństwa CoinBiz.pl, inwestora i pracowników CoinBiz.pl, CoinBiz.pl może używać urządzeń do monitorowania wykorzystywanych przez firmę pomieszczeń i ich najbliższego otoczenia(w tym osób),a także cyfrowo zapisywać wyniki monitoringu.

4.4.Zapis powstały przy użyciu sprzętu do monitoringu może zostać użyty w celu obrony praw CoinBiz.pl i do wywiązania się ze zobowiązań, a także w celu wykazania operacji i/lub nielegalnych działań prowadzonych przez inwestora, a także/lub straty poniesionej przez CoinBiz.pl. CoinBiz.pl ma obowiązek ujawnić takie zapisy organom dochodzeniowym, sądowi i innym właściwym władzom zgodnie z procedurą i w zakresie przewidzianym w aktach prawnych.

4.5.Celem świadczenia Usług oraz realizacji innych zobowiązań wynikających z Umowy inwestora, jak również spełniania swoich obowiązków powierniczych, CoinBiz.pl ma prawo do przetwarzania, oprócz informacji otrzymanych od inwestora, wszelkich informacji użytku publicznego, które można znaleźć na temat inwestora (np. danych dostępnych w bazie danych instytucji państwowej lub samorządowej, publicznych bazach danych oraz danych ujawnionych w Internecie), a także informacji otrzymanych od Osób Trzecich na podstawie zasad ustanowionych przez prawo lub w innych uzasadnionych przypadkach oraz w sposób zgodny z prawem.

4.6.CoinBiz.pl ma prawo i obowiązek z tytułu obszaru działania do kontroli poprawności Danych inwestora zawartych w bazach danych, poprzez okresową prośbę o przegląd i poprawienie lub potwierdzenie dokładności Danych inwestora przez inwestora.

5.CELE PRZETWARZANIA DANYCH INWESTORA

5.1.CoinBiz.pl przetwarza Dane inwestora w szczególności:

5.1.1.w celu identyfikacji inwestora;

5.1.2.w celu sklasyfikowania inwestora w celu świadczenia usług Inwestycyjnych i Dodatkowych;

5.1.3.w celu zaoferowania produktów i Usług CoinBiz.pl inwestorowi, w tym dostarczeniu informacji, reklam i ofert;

5.1.4.aby podjąć decyzji, czy i na jakich warunkach świadczona mają być inwestorowi usługi;

5.1.5.w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy inwestora (np. przyjmowanie i wykonywanie zleceń Transakcji, bezpieczne przechowywanie aktywów inwestora i prowadzenie związanej z tym dokumentacji), wykonywania swoich praw i zapewnienia wykonania Umowy inwestora przez inwestora

5.1.6.w celu weryfikacji i, jeśli to konieczne, w celu uzupełnienia lub skorygowania Danych inwestora, które sam inwestor przedłożył;

5.1.7.w celu oceny wiedzy inwestycyjnej inwestora, jego doświadczenia i wiedzy eksperckiej;

5.1.8.w celu oceny odpowiedniości i adekwatności Usługi i/lub Papierów Wartościowych dla inwestora;

5.1.9.w celu zapobieżenia praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym obowiązku powierniczego);

5.1.10.w celu spełnienia wymogów ustanowionych przez właściwe organy nadzoru i inne uprawnione osoby,instytucje lub organizacje (np. w celu organizacji rachunkowości, zarządzania i ograniczania ryzyka itd.);

5.1.11.aby odpowiedzieć na uzasadnione zapytania zgłaszane przez osoby do tego celu uprawnione(np. przez Administratora);

5.1.12.w celu przeprowadzenia badań statystycznych, analizy i sprawozdawczości na temat grup inwestorów, produktów i udziału w rynku Usług, a także innych wskaźników finansowych;

5.1.13.do rozwijania istniejących oraz opracowania nowych produktów i Usług, w tym kontrolowania, rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i programów CoinBiz.pl;

5.1.14.w celu ustalenia stawki opłaty za usługę;

5.1.15.w celu organizowania gier konsumenckich, promocji i szkoleń;

5.1.16.aby lepiej zrozumieć oczekiwania inwestora (np. ankiety, kwestionariusze, badania rynku

5.1.17.w celu rozpatrywania Reklamacji;

5.1.18.w celu ochrony praw CoinBiz.pl oraz analizy i zapobiegania realizacji ryzyka oraz wystąpienia potencjalnej straty.

5.2.CoinBiz.pl ma prawo do kontynuacji przetwarzania Danych inwestora również po wygaśnięciu Umowy, przede wszystkim w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z aktów prawnych, ochrony praw CoinBiz.pl oraz w innych podobnych uzasadnionych przypadkach.

6.POSTĘPOWANIE Z DANYMI INWESTORA

6.1.

CoinBiz.pl przekazuje Dane inwestora jeśli to konieczne

6.1.1.do firm wchodzącym w skład grupy CoinBiz.pl

6.1.2.do osób i organizacji, w tym również zlokalizowanych w kraju trzecim(np. kraju

rejestracji papierów wartościowych), związanych ze świadczeniem Usługi,a także

wykonywaniem praw i wypełnianiem zobowiązań wynikających z Umowy inwestora;

6.1.3.do administratorów baz danych, pod warunkiem że jest to konieczne na podstawie aktów prawa lub Umowy inwestora;

6.1.4.do Autoryzowanych Przetwarzających;

6.1.5.do osób świadczącym CoinBiz.pl usługi

w zakresie tłumaczenia, usługi w zakresie IT, przechowywania, rejestracji i/lub dokonywania rozrachunku pieniężnego i papierów wartościowych, składania sprawozdań dotyczących informacji handlowych itp.;

6.1.6.do osób, którym CoinBiz.pl zleciło wykonanie pewnej czynności lub zobowiązania związanego z konkretną Usługą (np. partnerom);

6.1.7.do nowych wierzycieli w przypadku zrzeczenia się prawa o roszczeń

6.1.8.do dostawców usługi w zakresie windykacji długów/inkasa wierzytelności,doradców

prawnych, funkcjonariuszy organów lub innych Osób Trzecich, jeśli inwestor naruszył swoje obowiązki wynikające z Umowy;

6.1.9.do sądu lub organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego rozstrzyganie sporów(np.Financial Ombudsman Service (FOS) itp.);

6.1.10.brytyjskim lub zagranicznym urzędnikom i organom, w tym organom rządowym(np. Financial Conduct Authority, HM Revenue & Customs, Financial Ombudsman Service organom dochodzeniowym, notariuszom) w celu wywiązania się ze zobowiązań lub wykonania praw wynikających z aktów prawa.

6.2.CoinBiz.pl przekazuje Dane inwestora do osób, o których mowa w punkcie 6.1:

6.2.1.jeśli zbiór Danych inwestora jest niezbędny do gromadzenia w celu wykonywania praw, wykonywania obowiązków lub świadczenia usług CoinBiz.pl nałożonych przez prawo lub wynikających z Umowy inwestora.

6.2.2.w zakresie koniecznym do osiągnięcia jakiegokolwiek konkretnego celu przetwarzania Danych inwestora wymienionych punkcie 5;

6.2.3.pod warunkiem, że te osoby spełniają organizacyjne, fizyczne i informacyjno-technologiczne (IT) wymogi przewidziane prawem i/lub przez CoinBiz.pl, gwarantują ochronę Danych inwestora oraz monitorowanie przetwarzania Danych inwestora.

7.ORGANIZACYJNE, FIZYCZNE I INFORMACYJNO-TECHNOLOGICZNE ŚRODKI

BEZPIECZEŃSTWA W CELU OCHRONY DANYCH INWESTORA

7.1.CoinBiz.pl stosuje organizacyjne, fizyczne, informacyjno-technologiczne(IT)i inne konieczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Danych inwestora i monitorowania przetwarzania Danych inwestora. Środki te obejmują między innymi następujące działania:

7.1.1.wdrożenie przez CoinBiz.pl wewnętrznymi przepisami wymogów dotyczących przetwarzania, rejestrowania i zapisu Danych inwestora jak i procedur sprawdzania zgodności z tymi wymaganiami:

7.1.2.ograniczenie dostępu pracowników CoinBiz.pl do Danych inwestora oraz upoważnień do przetwarzania Danych inwestora w bazie danych CoinBiz.pl zgodnie z wykonywanymi obowiązkami służbowymi

7.1.3.nałożenie przez CoinBiz.pl obowiązku poufności wobec swoich pracowników;

7.1.4.ograniczenie dostępu do pomieszczeń roboczych CoinBiz.pl i do komputera każdego pracownika.

7.2.Autoryzowani Przetwarzający przetwarzają Dane inwestora w celach opisanych w tej Procedurze i na warunkach uzgodnionych z CoinBiz.pl. Dane inwestora mogą być przetwarzane jedynie przez właściwie przeszkolonych Autoryzowanych Przetwarzających w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków, które zostały im powierzone. Aby zagwarantować ochronę Danych inwestora i monitorować przetwarzanie Danych inwestora, odnośnie Autoryzowanych Przetwarzających stosowane są wymogi co najmniej takie same jak określone w niniejszym dokumencie

8.OCHRONA PRAW INWESTORA

8.1.inwestor ma prawo do analizy przedstawionych Danych inwestora w Gabinecie Inwestora i na Platformie Obrotu lub zgodnie z warunkami przewidzianymi w aktach prawa.

8.2.inwestor ma w dowolnym czasie prawo do poprawienia Danych inwestora w Gabinecie Inwestora lub zwrócenia się w tym celu do CoinBiz.pl. O ile przetwarzanie Danych inwestora nie jest dozwolone w oparciu o akt prawny, Umowę inwestora i/lub niniejszą Procedurę, inwestor ma prawo domagać się zaprzestanie przetwarzania Danych inwestora, w tym zaprzestania publikacji i/lub ujawniania i/lub umożliwienia dostępu do nich i/lub usunięcia zgromadzonych Danych inwestora.

8.3.Złożone wnioski oraz Reklamacje w sprawie informacji dotyczących przetwarzania Danych inwestora będą przetwarzane zgodnie z procedurami CoinBiz.pl dotyczącymi rozstrzygania Reklamacji.

8.4.

inwestor ma prawo zwrócić się do sądu lub zwrócić się w dowolnym czasie do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony swoich praw, chyba że ustawa przewiduje inną procedurę.

9.PRZECHOWYWANIE DANYCH INWESTORA

9.1.AM rejestruje i bezpiecznie przechowuje:

9.1.1.informacje i dokumenty związane ze świadczeniem Usług, które określają prawa i obowiązki CoinBiz.pl i inwestora, a także warunki, na podstawie których CoinBiz.pl świadczy usługę inwestorowi;

9.1.2.informacje dotyczące Usług oraz Transakcji (w tym Zlecenia wydane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą innych środków komunikacji) oraz komunikacji pomiędzy inwestorem a CoinBiz.pl w stopniu, który gwarantuje ogólny zarys działalności CoinBiz.pl w trakcie świadczenia Usług;

9.1.3.inne informacje i dokumenty odnoszące się doświadczenia Usług według wymogów przewidzianych w aktach prawnych;

9.2.CoinBiz.pl przechowuje bezpiecznie Dane inwestora przynajmniej przez okres co najmniej dwóch (2)lat od zakończenia relacji z inwestorem, o ile inny termin dotyczący przechowywania konkretnych danych lub dokumentów nie wynika z aktów prawnych, wymogów Organu Nadzoru Finansowego lub innego organu właściwego,informacji opublikowanych przez CoinBiz.pl lub uchwał organów zarządzających CoinBiz.pl 

Ważna informacja: Niniejsza strona wraz z podstronami ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty. Wszelkie zobowiązujące ustalenia dokonywane są z naszymi przedstawicielami i pieczętowane umową podpisaną przez obie strony. Ewentualnych roszczeń można dochodzić tylko na podstawie wyżej wspomnianej umowy.